Sign in

July 2021

คำสอนสำคัญๆที่เคยได้รับจากผู้ใหญ่/เพื่อน/นั่งตกผลึก

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน..
(สมัยยังเป็นนักเรียน)

จำชื่อเพื่อนร่วมงานให้ได้ มันมีประโยชน์มาก (ถ้าจำไม่ได้ก็จดลงไปก่อน)
(คำแนะนำจากรุ่นพี่สมัยจะเตรียมเข้าฝึกงาน)

ไม่รู้ให้ถาม ไม่ต้องอาย
(อาจารย์ท่านหนึ่ง)

ตั้งใจทำงานให้เหมือนวันแรกที่เข้าทำงาน
(อดีตหัวหน้าที่เคารพ#1)

ก่อนจะ optimize ดูให้ดีก่อนว่าจะ optimize อะไร
(อดีตหัวหน้าที่เคารพ#1)

อย่าหนี ให้อาสาทำทุกงาน ฝึกตัวเองให้เยอะ
(อดีตหัวหน้าที่เคารพ#1)

ทำไมคุณไม่รู้ปัญหานี้ก่อนลูกค้า
(อดีตหัวหน้าที่เคารพ#2)
จากเคสโปรดักส์ใช้งานไม่ได้ทั่วโลก จากการ update OS version ใหม่
หลังจากนั้นเลยปรับวิธีการทำงาน เป็นเริ่มอ่านข้อมูลในวงการทุกเช้าก่อนทำงาน

ถ้าคุณแก้ปัญหาไม่ได้ เราจะจ้างคุณไว้ทำไม
(อดีตหัวหน้าที่เคารพ#2)

สิ่งที่ผมทำพลาดไปคือการหลุดโฟกัส คุณอย่าพลาดเหมือนผม
(อดีตหัวหน้าที่เคารพ#2)

ถ้าลูกน้องยังทำงานเล็กๆให้ดีไม่ได้ อย่าให้งานใหญ่กับเขา
(อดีตหัวหน้าที่เคารพ#3)

สังเกตมาหลายทีแล้วว่าคนเก่งมากๆทุกคนที่เจอมานี่ โคตรลงรายละเอียดเลย
(เพื่อนในวงการ#1)

หัวหน้าบางคนเลี้ยงลูกน้องแบบเล่าปี่ หัวหน้าบางคนเลี้ยงลูกน้องแบบโจโฉ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
(พี่ในวงการ#1)…


Windygallery

A simple man in the quite imperfect world.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store