วิธีปรับคอมให้เร็วขึ้น และเบาลง

  1. Chrome (หรือถ้าใช้โปรแกรมเปิด internet ยี่ห้ออื่นก็ดูอันนี้แล้วเดาๆเอาได้ หลักการคล้ายกัน)

--

--

--

A simple man in the quite imperfect world.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Windygallery

Windygallery

A simple man in the quite imperfect world.

More from Medium

GODTALKER NOBODY, Part 1

Weekly Reading: Remember the Y2K bug? Microsoft confirms new Y2K22 issue

Understanding John Gerrard in the Omicron Era.

SURGERY FROM STARK UPDATING : DEFINITION _ VOLUME ONE _ PART. 31 [E]