ตัวแปรของการทำงานและการเติบโต

Windygallery
Sep 2, 2022

“อายุ” อาจส่งผลต่อ ปริมาณไขมัน และความแข็งแรงของร่างกาย

“อายุ” อาจส่งผล ต่อ เงินเดือนในบางกรณี

“หน้าที่/ความรับผิดชอบ” ส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทน/เงินเดือน

“หน้าที่/ความรับผิดชอบ” ส่งผลโดยตรงความสัมพันธ์ เช่น ความเป็นหัวหน้า-ลูกน้อง ความเป็นเพื่อนร่วมงาน, หรือความสัมพันธ์แบบลูกค้า-ผู้ให้บริการ/ผู้ขาย

บาง “ความสัมพันธ์” อาจพัฒนาไปเป็นความช่วยเหลือ
และก่อให้เกิด “สายสัมพันธ์อันดี” (Connection) ที่จะขยายไปสู่โอกาสในอนาคต

บาง “สายสัมพันธ์อันดี” อาจนำมาสู่ ข้อมูล/ความรู้/ทักษะ/โอกาสใหม่ๆ

“ทักษะ” ที่ดีจะส่งผลต่อเวลาในการทำงาน

และ “ทักษะ” อันดี ก็จะส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทนต่อไป

การเลือกทำตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ล้วนนำพาไปสู่ผลลัพธ์ตามเหตุและปัจจัยที่เกื้อหนุนกันมา

--

--